Voorwaarden

Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van de fotografe Petra Fens.

2. Bij het afnemen van diensten en producten gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Heeft u bezwaar tegen deze voorwaarden, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.

3. Fotografe Petra Fens houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

4. Fotografe Petra Fens houdt zich het recht om de prijzen op de website te wijzigen of aan te passen.

5. Na het tekenen van de overeenkomst houden beide partijen het recht om binnen twee werkdagen de afspraak kosteloos te annuleren.

6. Het ontbinden van de overeenkomst na bedenktijd van twee werkdagen door de opdrachtgever, brengt de fotografe Petra Fens 25% van het totaal factuurbedrag  in rekening.

7. Zowel fotografe Petra Fens als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of als er sprake is van uitstel betaling. In geval van faillissement van de opdrachtgever heeft fotografe Petra Fens het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

8. In verband met de wet op de privacy, worden alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden niet aan derden bekend gemaakt.

Fotoreportages

1. Het boeken van fotografe Petra Fens kan alleen telefonisch en/of schriftelijk via de e-mail. De boeking wordt altijd per e-mail bevestigd.

2. De bevestiging van de datum, locatie, prijs en reiskosten worden overeengekomen met een overeenkomst dat door de klant getekend wordt. Bij het niet nakomen van de afspraak of niet tijdig annuleren, binnen 24 uur van de afspraak, zal de klant 100% van het totaal bedrag moeten voldoen aan fotografe Petra Fens.

3. Fotografe Petra Fens heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet is omschreven naar eigen creatief inzicht uit te voeren.

4. Fotografe Petra Fens is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Petra Fens niet geschikt zijn.

5. Binnen 20 werkdagen zal fotografe Petra Fens de gemaakte foto’s leveren zoals afgesproken staat op de overeenkomst.

6. Reiskosten zijn niet bij de prijs inbegrepen en worden apart berekend op de factuur.

7. Offertes zijn geheel vrijblijvend, echter zijn de genoemde prijzen in de offerte 14 dagen geldig.

8. Bij een getekend overeenkomst dient u een aanbetaling van 50% van de totale factuurprijs binnen 5 dagen te voldoen, pas dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

9. Omdat het weer in Nederland altijd een onstabiele factor is kan het voorkomen dat bij regen, onweer, harde windstoten de afspraak door de fotografe Petra Fens word verzet naar een andere datum. Mogelijk kan er ook gekeken worden naar een binnen locatie. Dit wordt niet gezien als een annulering maar als het verplaatsen van een afspraak.

10. De bestelling van foto’s, fotoboeken en USB-stick die per post worden verzonden naar uw huisadres is het moment van de verzending voor uw eigen risico.

Betaling

1. U ontvangt na het boeken  een factuur met daarop een beschrijving en de bestelling. En de bankgegevens om de factuur te voldoen.

2. Bij een getekend overeenkomst voor bruidsfotografie dient u een aanbetaling van 50% van de totale factuurprijs binnen 5 dagen te voldoen, pas dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

3. De betalingstermijn van uw factuur is 7 dagen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met  9,00 euro administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.

4. Indien de betaling van de factuur binnen het gestelde betalingstermijn niet is voldaan, kan de fotografe Petra Fens, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld de werkzaamheden van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

Klachten, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

1. Klachten dienen zo spoedig mogelijk toch wel binnen 3 werkdagen aan de fotografe Petra Fens worden gemeld. Fotografe Petra Fens heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

2. Het is niet mogelijk om (schade) claims te leggen op fotografe Petra Fens, in welke zin dan ook.

3. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf, uw kinderen, uw huisdieren en uw eigendommen. Op geen enkele wijze kunt u de schade verhalen op fotografe Petra Fens.

4. Deelname aan een fotoreportage is geheel voor eigen risico.

5. Fotografe Petra Fens is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die fotografe Petra Fens aan de opdrachtgever geleverd heeft.

6. Fotografe Petra Fens is niet aansprakelijk voor kleurafwijking op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotografe Petra Fens geleverd zijn.

Auteursrechten en Publicaties

1. Fotografe Petra Fens houdt zelf het recht om alle foto’s te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder website, weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en wedstrijden.

2. Op alle foto’s van fotografe Petra Fens rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan voor de opdrachtgever deze producten te publiceren en/of verkopen voor commerciële doeleinden en wedstrijden. Foto’s zijn alleen voor uw eigen gebruik voor de opdrachtgever.

U koopt de digitale foto niet de rechten van de foto.

3. Indien de opdrachtgever foto’s van fotografe Petra Fens wilt gebruiken voor commerciële doeleinde en wedstrijden dient u contact op te nemen met fotografe Petra Fens. Er wordt dan over een passende vergoeding gesproken.

4. Indien u foto’s van fotografe Petra Fens wilt publiceren bent u naamsvermelding van de fotografe verplicht.  Bij iedere foto die gepubliceerd wordt, wordt de naam: “Petra Fens fotografie” vermeld.

5. Voor iedere inbreuk aan de Fotografe Petra Fens toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotografe gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

6. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrecht van fotografe Petra Fens, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet in acht te nemen.

7. Fotografe zal de foto’s niet verkopen aan derden.

8. Op alle foto’s die getoond als voorbeeld op de website zijn voorzien van logo en/of watermerk van Petra Fens, dit om misbruik te voorkomen van de foto’s.

Gegevens: Petra Fens fotografie
Adres: Voorstraat 28, 9696 XH,  Oudeschans
Telefoon: 06-58772316                                                 
Website: www. petrafens.nl
Email: contact@petrafens.nl